تقویم آموزشی

ارایه کننده زمان شروع زمان پایان محل برگزاری امتیاز برنامه
پخش فیلم 150 میلی گرم نقد فیلم توسط دکتر نمازی چهارشنبه, 23 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 23 آبان, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان امتیاز فرهنگی
کنفرانس عمومی تفسیر abdominal pelvic دکتر نایبندی چهارشنبه, 30 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 30 آبان, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عفونت های قارچی دکتر علیجانی چهارشنبه, 7 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 7 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی acute coronary syndrome دکتر عباسی چهارشنبه, 14 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 14 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی دکتر محبی چهارشنبه, 21 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 21 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی تازه های آسم دکتر کیایی چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی چالش های تشخیص و درمان کمردرد دکتر کاووسی چهارشنبه, 5 دى, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 5 دى, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی اصول سخنرانی علمی(1) دکتر سلطانی چهارشنبه, 12 دى, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 12 دى, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی اصول سخنرانی علمی(2) دکتر سلطانی چهارشنبه, 19 دى, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 19 دى, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان